Residents enjoy a trip to Sedona

Dale Dean and Marta Poykko enjoy a Pink Jeep Tour while on the Sedona Bus Trip.